Linderungsbehandlungen

Name Beschreibung
Anti-Stress Treatment  (70-90 Min./260 PLN)
Summer Breeze  (70-90 Min./220 PLN)
Calming Sensitive  (70-90 Min./220 PLN) 
Express Relief
 (70-90 Min./200 PLN) 
Pina Colada
 (45 Min./150 PLN)
Honey&Almond Treatment
 (45 Min./150 PLN) 
Fiji
 (45 Min/150 PLN)