Japanische Rituale

Name Beschreibung
VERJÜNGENDES RITUAL "GREEN BAMBOO" (150 Min./320 PLN)
ABNEHMENDES SAMURAIRITUAL (120 Min./310 PLN)
RELAXIERENDES RITUAL "BAMBUSFLÖTE" (110 Min./290 PLN)