O projekcie "Gościniec Karpacki wino i czekolada"

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swisscontribution.admin.ch/poland

Projekt GOŚCINIEC KARPACKI, wino i czekolada – atrakcjami turystycznymi Dworu Kombornia

współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez projekt "Alpy Karpatom ", realizowany przez Fundację Karpacką – Polska.
Wartość dofinansowania 17 915,058 CHF.

Projekt był realizowany w okresie VI-VII 2014.Głównym celem projektu jest uwolnienie potencjału społeczno – ekonomicznego górskich obszarów województwa podkarpackiego oraz wzmocnienie oferty turystycznej regionu i podniesienie  standardów jakości turystyki przyjaznej środowisku, w kontekście doświadczeń szwajcarskich poprzez rozbudowę bazy noclegowej, a także stworzenie nowych pakietów pobytowych w oparciu o produkty regionalne.

Dzięki realizacji niniejszego projektu oferta Dworu Kombornia Hotel & SPA zostanie wzbogacona o nowe usługi stworzone w oparciu o wybrane elementy tradycji kulturowych i nowe produkty powstające w regionie. Działania podjęte w ramach projektu łączą się z dążeniami do wykreowania markowego produktu lokalnego pod wspólna marką „Made in Karpaty”.

 

Project Carpatian Guest House, wine and chocolate - tourist attraction of Kombornia Manor

supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union, under the project "The Alps for the Carpathians", implemented by the Carpathian Foundation - Poland.
Value of co-financing: 17 915,058 CHF.

Company RSF Sp. z o.o. during June-July 2014 implemented a project co-funded by the Swiss funds.The main objective of the project is to unlock the socio - economic potential of mountainous areas of the region and to strengthen tourist offer of the Subcarpathian region and raise the standards of quality environmental friendly tourism in the context of the Swiss experience through the expansion of accommodation facilities, as well as create new stay packages based on regional products.

With the implementation of this project the offer of Kombornia will be enriched with new services created on a base of selected elements of cultural traditions and new regional products. Actions undertaken within the project combine with aspirations to create a branded local product under a common brand name of the "Made in the Carpathians".